ఊహల కందని లోకములో
పల్లవి: ఊహల కందని లోకములో ఉన్నత సింహాసనమందు    (2సార్లు)
ఉoటివిగా నిరంతరము ఉన్నతుడా  సర్వోన్నతుడా    (2సార్లు)
1.సెరూబులు దూతాళి పరిశుద్దుడు పరిశుద్దుడని   (2సార్లు)
స్వరమెత్తి పరమందు పాటలు పాడేటి పావనుడా   (2సార్లు)
హల్లేలూయ, హల్లేలూయ, హల్లెలూయా, హల్లేలూయ  (2సార్లు)   ॥ ఊహల॥
2.ఆల్ఫయను ఒమేగయను అన్నీ కాలంబుల నుండువాడా   (2సార్లు)
సర్వాధికారుండా సర్వేశ సజీవుండా        (2సార్లు)
హల్లేలూయ, హల్లేలూయ, హల్లెలూయా, హల్లేలూయ     (2సార్లు)       ॥ ఊహల॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here