ఉన్నతమైన స్థలములలో
పల్లవి: ఉన్నతమైన స్థలములలో  – ఉన్నతుడా మా దేవా
ఉన్నతమైన నీ మార్గములు మాకు తెలుపుము దేవా   || ఉన్నత ||
1.చెదరి పోయినది మా దర్శనము – మందగించినది ఆత్మలభారం
మరచిపోతిమి నీ తొలిపిలుపు – నీ స్వరముతో మము మేలుకొలుపు
నీ ముఖకాంతిని ప్రసరింపచేసి – నూతన దర్శన మీయుము దేవా
నీ సన్నిధిలో సాగిలపడగా – ఆత్మతో మము నిలుపుము దేవా   || ఉన్నత ||
2.పరిశోధించుము మా హృదయములను – తెలిసికొనుము మా తలంపులను
ఆయాసకరమైన మార్గము మాలో – వున్నదేమో పరికించు చూడు
జీవపు ఊటలు మాలోన నింపి – సేదదీర్చి బ్రతికించు మమ్ము
మా అడుగులను నీ బండపైన – స్థిరపరచి బలపరచుము దేవా   || ఉన్నత ||
3.మా జీవితములు నీ సన్నిధిలో – పానార్పణముగా ప్రోక్షించెదము
సజీవయాగ శరీరములతో – రూపాంతర నూతన మనసులతో
నీ ఆత్మకు లోబడి వెళ్ళెదము – నీ కృపచేత బలపడియెదము
లోకమున నీ వార్తను మేము – భారము తోడ ప్రకటించెదము   || ఉన్నత ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here