ఉదయ కాంతి రేఖలో
పల్లవి: ఉదయ కాంతి రేఖలో – బెత్లెహేము పురమున
అవతరించెను బాల యేసు – పాపాలు మోయు గొర్రె పిల్ల
పాపాలు మోయు గొర్రె పిల్ల
1. పరమ పుత్రుని మోహన రూపుగని – తల్లి మరియ మురిసే
బాల యేసుని మహిమ రూపు –  ఈ జగానికి వెలుగై
గొల్లలు జ్ఞానులు పరిశుద్దులు – ప్రస్తుతించిరి బాల యేసుని    ॥ ఉదయ ॥
2. ఆకాశ తారల మెరుపు కాంతిలో – ప్రక్రుతి రాగాల స్వరాలతో
హల్లెలూయ యని పాడుచు – దూత గణము స్తుతించిరి
జగమొక ఊయలగా చేసి – దూతలు పాడిరి జోల పాట      ॥ ఉదయ ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here