ఇది కోతకు సమయం
పల్లవి: ఇది కోతకు సమయం – పనివారి తరుణం
ప్రార్ధన చేయుదమా
పైరును చూచెదమా – పంటను కోయుదమా
1. కోతెంతో విస్తారమాయెనే కోసెడి పనివారు కొదువాయెనే
ప్రభుయేసు నిధులన్ని నిలువాయెనే   ॥ ఇది కోతకు ॥
2. సంఘమా మౌనము దాల్చకుమా కోసెడి పనిలోన పాల్గొందుమా
యజమాని నిధులన్ని మీకేగదా  ॥ ఇది కోతకు ॥
3. శ్రమలేని ఫలితంబు మీకీయగా కోసెడి పనిలోన పాల్గొందుమా
జీవార్ధ ఫలములను భుజియింతమా  ॥ ఇది కోతకు ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here