ఆహా మహానందమే
పల్లవి:    ఆహా మహానందమే – ఇహ పరంబులన్
మహావతారుండౌ  – మా యేసు జన్మ దినం – హల్లేలూయ      ॥ ఆహా ॥
1. కన్యక గర్భమందు పుట్టగా – ధన్యుడవంచు దూతలందరు   (2సార్లు)
      మాన్యులౌ  పేద గొల్లలెందరో – అన్యులౌ  తూర్పు జ్ఞానులెందురో      (2సార్లు)
నిన్నారాధించిరి – హల్లేలూయ     ॥ ఆహా ॥
2. యెహోవా తనయా – యేసు ప్రభూ,  సహాయుడా – మా స్నేహితుడా   (2సార్లు)
ఈహా పరంబుల ఓ ఇమ్మనుయేల్ – మహానందముతో నిన్నారాధింతుము   (2సార్లు)
నిన్నారాధింతుము – హల్లేలూయ   ॥ ఆహా ॥
3. సర్వేశ్వరున్ రెండవ రాకడన్ – స్వర్గంబు నుండి వచ్చు వేళలో  (2సార్లు)
సర్వామికా సంఘంబు భక్తితో – సంధించి నిన్ స్తోత్రిం చు వేళలో  (2సార్లు)
నిన్నారాధింతుము – హల్లేలూయ   ॥ ఆహా ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here