ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ

పల్లవి:    ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమ

మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది – నన్ను జయించె నీ ప్రేమ   ॥ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ ॥

1.        పరమును వీడిన ప్రేమ – ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ

నన్ను కరుణించి, ఆదరించి, సేదదీర్చి, నిత్య జీవమిచ్చె   ॥ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ ॥

2.        పావన యేసుని ప్రేమ – సిలువలో పాపిని మోసిన ప్రేమ

నాకై మరణించి, జీవమిచ్చి, జయమిచ్చి, తన మహిమ నిచ్చే   ॥ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ ॥

3.        శ్రమలు సహించిన ప్రేమ – నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ

విడనాడని, ప్రేమది, ఎన్నడు, యెడబాయదు   ॥ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ ॥

4.        నా స్థితి జూచిన ప్రేమ – నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ

నాకై పరుగెత్తి, కౌగలించి, ముద్దాడి, కన్నీటిని తుడిచే  ॥ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here