ఆరాధించెదను
పల్లవి:   ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య  – ఆత్మతో సత్యముతో   (2సార్లు) ఆనందగానముతో –  ఆర్భటనాదముతో   (2సార్లు)
ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య –  ఆత్మతో సత్యముతో    (2సార్లు)
1.       నీ జీవవాక్యము నాలో –   జీవము కలిగించే       (2సార్లు)
జీవిత  కాలమంత,  నా యేసయ్య  –  నిన్నే కొలిచెదను     (2సార్లు)
ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య  –  ఆత్మతో సత్యముతో     (2సార్లు)
2.       చింతలెన్ని కలిగినను –  నిందలన్ని నన్ను చుట్టినా      (2సార్లు)
సంతోషముగ నేను,   నా యేసయ్య –  నిన్నే వెంబడింతును      (2సార్లు)
ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య  –  ఆత్మతో సత్యముతో     (2సార్లు)
ఆనందగానముతో –  ఆర్భటనాదముతో       (2సార్లు)
ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య  – ఆత్మతో సత్యముతో     (2సార్లు)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here